Universitat Rovira i Virgili

Grup de Recerca en Lingüística Aplicada

El treball del Grup de Recerca en Lingüística Aplicada s'orienta bàsicament en alguns dels àmbits d'aplicació de la Lingüística: l'estudi dels continguts de manuals de francès com a llengua estrangera destinats a hispanoparlants i catalanoparlants, l'estudi del lèxic com a objecte lexicogràfic i l'elaboració de diccionaris tant monolingües com bilingües (francès-castellà, alemany-castellà). També es desenvolupen en el sí del grup projectes d'aplicació de la fonètica i de les TIC a l'ensenyament de llengües i d'elaboració de gramàtiques per a l'ensenyament de l'alemany.